Advertisement

Jason Derulo

歌手和作曲家Jason Derulo在音乐上取得的成绩,与当时最畅销、以电台为主的流行歌手并驾齐驱。

投給 Jason Derulo

  • Best World Stage

    Jason Derulo

想投更多票?
投給更多提名者
Advertisement
  • 歌手MV